Διευκρινίσεις σχετικά με τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του ΕΤΕΑΕΠ

0

Διευκρινίσεις σχετικά με τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) με παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε ενταχθέντες σε αυτόν φορείς παρέχει εγκύκλιος την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΕΠ δικαιούνται σύνταξης, εφόσον θεμελιώνουν αντίστοιχο δικαίωμα συνταξιοδότησης στο φορέα κύριας ασφάλισής τους για την αυτή αιτία και έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, που προβλέπει η νομοθεσία του αντίστοιχου φορέα κύριας ασφάλισής τους, καθώς και η γενικότερη νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων ΕΤΕΑΕΠ

Συνεπώς, δικαίωμα συνταξιοδότησης από το ΕΤΕΑΕΠ θεμελιώνεται, εφόσον ο ασφαλισμένος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τουλάχιστον σε έναν από τους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης και σε τουλάχιστον έναν από τους ενταχθέντες στο ΕΤΕΑΕΠ πρώην φορείς επικουρικής ασφάλισης, χωρίς να ελέγχεται, εάν πληρούνται ταυτόχρονα και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του δεύτερου πρώην φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Οι προϋποθέσεις θεμελίωσης επικουρικής σύνταξης για κάθε επιμέρους πρ. τομέα είναι, σε κάθε περίπτωση, αυτές του αντίστοιχου πρ. φορέα κύριας ασφάλισης.

Παράδειγμα 1: Δημόσιος υπάλληλος, ασφαλισμένος στο Δημόσιο για κύρια σύνταξη και στο πρ. ΤΕΑΔΥ για επικουρική σύνταξη, εργαζόταν παράλληλα ως ιδιωτικός υπάλληλος, ασφαλισμένος στο πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κύρια σύνταξη και στο πρ. ΤΕΑΧ για επικουρική σύνταξη. Λαμβάνει κύρια σύνταξη από το Δημόσιο και του χορηγείται επικουρική σύνταξη από το πρ. ΤΕΑΧ, βάσει των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του αντίστοιχου φορέα κύριας ασφάλισης, ήτοι του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Εάν ο ασφαλισμένος πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και των δύο πρώην φορέων επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους έχει παράλληλο ή μη χρόνο ασφάλισης, η σύνταξη υπολογίζεται και από τους δύο πρώην φορείς, βάσει του άρθρου 42 παρ. 5β του ν. 4052/2012 και χορηγείται το πιο συμφέρον ποσό. Εάν δεν προκύπτει διαφορά στο ποσό της σύνταξης, αυτή απονέμεται από την αρμόδια για τα θέματα του πρώην φορέα υπηρεσία, στην οποία έχει υποβάλει αίτηση ή έχει επιλέξει ο αιτών.

Παράδειγμα 2: Ασφαλισμένος για επικουρική σύνταξη παράλληλα στο πρ. ΤΕΑΧ και πρ. ΤΕΑΔΥ θεμελιώνει δικαίωμα επικουρικής σύνταξης και στους δύο πρώην φορείς, μετά την 1.1.2015 και υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στην υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ που χειρίζεται τα θέματα του πρ. ΤΕΑΔΥ. Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει:

α) – (Α) τμήμα επικουρικής σύνταξης για χρόνο ασφάλισης, μέχρι 31.12.2014, στο πρ. ΤΕΑΔΥ,

– προσαύξηση για αυξημένες στο πρ. ΤΕΑΔΥ εισφορές και για χρόνο παράλληλης ασφάλισης στο πρ. ΤΕΑΧ, μέχρι 31.12.2014 και

– (Β) τμήμα επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στο NDC σύστημα για χρόνο ασφάλισης από 1.1.2015 και μετά στο πρ. ΤΕΑΔΥ και στο πρ. ΤΕΑΧ ή

β) – (Α) τμήμα επικουρικής σύνταξης για χρόνο ασφάλισης, μέχρι 31.12.2014, στο πρ. ΤΕΑΧ,

– προσαύξηση για αυξημένες στο πρ. ΤΕΑΧ εισφορές και για χρόνο παράλληλης ασφάλισης στο πρ. ΤΕΑΔΥ, μέχρι 31.12.2014 και

– (Β) τμήμα επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στο NDC σύστημα για χρόνο ασφάλισης από 1.1.2015 και μετά στο πρ. ΤΕΑΔΥ και στο πρ. ΤΕΑΧ.

Στον ασφαλισμένο χορηγείται το πιο συμφέρον ποσό από την υπηρεσία που διαχειρίζεται τα θέματα του αντίστοιχου πρώην φορέα. Εάν δεν προκύπτει διαφορά στο ποσό, η σύνταξη απονέμεται από την υπηρεσία στην οποία υπέβαλε αίτηση, ήτοι εν προκειμένω από την αρμόδια για το πρ. ΤΕΑΔΥ.

Εφόσον ο ασφαλισμένος ασφαλιζόταν παράλληλα για διαφορετικές εργασίες σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες στο ΕΤΕΑΕΠ φορείς επικουρικής ασφάλισης, καταβάλλοντας και στους δύο αυξημένα ποσοστά εισφορών, η υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ που θα του απονείμει την επικουρική σύνταξη, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, θα υπολογίσει την προσαύξηση για το σύνολο του χρόνου επικουρικής ασφάλισης που έχει δοθεί σε οποιοδήποτε εντασσόμενο πρώην φορέα.

Σε ό,τι αφορά το συνυπολογισμό του χρόνου επικουρικής ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί με εξαγορά, βάσει των οικείων διατάξεων των πρώην φορέων επικουρικής ασφάλισης, εφαρμόζονται αναλόγως τα αναφερόμενα στις παρ. 7 και 8 της Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034/12.9.2018 (ΑΔΑ: ΨΞ2Λ465Θ1Ω-ΥΟΞ) εγκυκλίου του υπουργείου Εργασίας για την κύρια σύνταξη. Κατά συνέπεια, ο χρόνος που αναγνωρίστηκε με εξαγορά λαμβάνεται υπόψη είτε α) για τον υπολογισμό του (Α) τμήματος της επικουρικής σύνταξης, εφόσον η αναγνώριση χώρησε στο φορέα, ο χρόνος του οποίου υπολογίζεται με το σύστημα καθορισμένων παροχών είτε β) για τον υπολογισμό της προσαύξησης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης, μέχρι 31.12.2014, εφόσον η αναγνώριση έχει χωρήσει στο φορέα, ο χρόνος του οποίου υπολογίζεται για την προσαύξηση του ποσού της επικουρικής σύνταξης.

Επισημαίνεται ότι επί αιτήσεων αναγνώρισης με εξαγορά χρόνου από 1.1.2015 και μετά, ο χρόνος που αναγνωρίστηκε, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του (Β) τμήματος της επικουρικής σύνταξης, με βάση το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC).