Δώρο του Πάσχα – Πώς θα υπολογιστεί και πότε θα αρχίσει η καταβολή του

0

Ο τελικός προσδιορισμός του ύψους για το δώρο του Πάσχα, έχει προσδιοριστεί να γίνει βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης. Με αυτόν τον τρόπο θα υπολογίζεται φέτος το Δώρο Πάσχα για πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζόμενους που έχουν μπει ή θα μπουν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης λόγω κορωνοϊού.

Ποια θα είναι η διαδικασία

Η προβλεπόμενη διαδικασία που εφαρμόζεται κάθε χρόνο ρυθμίζει το Δώρο Πάσχα βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών την 15η ημέρα πριν το Πάσχα, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Για φέτος η εν λόγω ημέρα είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου. Δεδομένου όμως ότι οι συμβάσεις της πλειοψηφίας των εργαζομένων της χώρας είναι ή θα είναι σε αναστολή, στην νέα ΠΝΠ προβλέπεται ότι λαμβάνεται για τον υπολογισμό υπόψη ο μισθός την προηγούμενη της αναστολής της εργασιακής σχέσης. Αυτό σημαίνει πως για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή θα ληφθεί υπόψη:

  • για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που έκλεισαν αναγκαστικά από 18 Μαρτίου, θα ληφθεί υπόψη ο μισθός ή το ημερομίσθιο της 17ης Μαρτίου
  • για τους εργαζόμενους σε τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, τα οποία είχαν ανοίξει και ανέστειλαν την λειτουργία τους υποχρεωτικά από 23 Μαρτίου θα ληφθεί υπόψη ο μισθός της 22ης Μαρτίου
  • για τους εργαζόμενος σε εστιατόρια και άλλα επισιτιστικά καταστήματα η λειτουργία των οποίων ανεστάλη υποχρεωτικά από 14 Μαρτίου θα ληφθεί υπόψη ο μισθός κατά την 13η Μαρτίου
  • για εργαζόμενους σε θέατρα, κινηματογράφους η λειτουργία των οποίων ανεστάλη υποχρεωτικά από 12 Μαρτίου θα ληφθεί υπόψη ο μισθός κατά την 11η Μαρτίου

Ποιες θα είναι η ημερομηνίες καταβολής του δώρου

Όπως αναγράφεται μέσα στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, οι κατηγορίες εργοδοτών δικαιούνται να καταβάλλουν το καλοκαίρι και έως 30 Ιουνίου το Δώρο Πάσχα:

1. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και

2. οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του COVID-19 βάσει ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας της επιχείρησης).

Από τη στιγμή λοιπόν που η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του, σύμφωνα με την ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) του 1981, τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η ΚΥΑ  του 1981.

Οι εργοδότες λοιπόν, θα καταβάλλουν το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως την στιγμή της αναστολής – είτε με κρατική εντολή είτε με απόφαση του εργοδότη – ενώ το κράτος θα συμπληρώνει το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της αναστολής της σύμβασης εργασίας. Υπενθυμίζεται πως η αναστολή για τις επιχειρήσεις που υπολειτουργούν βάσει ΚΑΔ αλλά μένουν ανοιχτές διαρκεί για 45 ημέρες.

Πως θα γίνεται ο τελικός υπολογισμός

Ο τελικός υπολογισμός θα γίνεται με βάση τον τρόπο αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.