Άμεσα οι προσλήψεις των επιτυχόντων της 3κ/2018

0

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι Οριστικοί Πίνακες Διοριστέων/ Προσληπτέων της Προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ.

 • ΦΕΚ 1051/10.06.2019 τεύχος Γ για τους ΠΕ-ΤΕ
 • ΦΕΚ 1052/10.06.2019 τεύχος Γ για τους ΔΕ
 • ΦΕΚ 1054/10.06.2019 τεύχος Γ για τους ΥΕ
  Πέραν της προβλεπόμενης στο άρθρο 18 παρ. 2 περ. Β του ν. 2190/94, όπως ισχύει, μοριοδοτούμενης εμπειρίας, στο άρθρο 24 παρ. 1 του ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94 Α’) προβλέπεται ειδική μοριοδότηση της εμπειρίας των υποψηφίων στο αντικείμενο των θέσεων, με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, εφόσον έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ ή νομικών προσώπων αυτών (ΦΟΔΣΑ είτε με την μορφή Συνδέσμου ΟΤΑ, είτε ΑΕ). (ΥΠ.ΕΣ. 4105/12.02.2018)
  Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 περ. β και παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄) οι διορισμοί αυτοί εξαιρούνται της αναστολής προσλήψεων και διορισμών λόγω εκλογών (YΠ.ΕΣ. 45681/14.06.2019)
  Ειδικά για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 εκδόθηκε εγκύκλιος του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/14.06.2019
  και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαίου 2019. εγκ.14/24722/03.04.2019.

Με το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 9873/02.04.2018 γίνεται γνωστό ότι εκδόθηκαν και έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού οι προσωρινοί πίνακες διοριστέων της προκήρυξης 3Κ/2018.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του ν.4210/2013, όπως ισχύει, οι φορείς-αποδέκτες του εγγράφου μπορούν να προβούν άμεσα στην πρόσληψη ορισμένου ή και του συνόλου του αριθμού των υποψηφίων προς διορισμό από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, πριν δηλαδή την εξέταση των ενστάσεων. Σχετική είναι η με αρ. πρ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27-12-2013 εγκύκλιος του (πρώην) Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ:ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ). (ΥΠ.ΕΣ. 9873/02.04.2018)

Ειδικά για τις θέσεις που αφορούν σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατηγοριών και εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ και ΥΕ, δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης κατανομής, καθόσον εξαιρέθηκαν ρητά με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν.4368/2016. (ΥΠ.ΕΣ. 9873/02.04.2018)

Η κατάταξη στους πίνακες έχει γίνει βάσει των στοιχείων που οι υποψήφιοι έχουν δηλώσει στις αιτήσεις τους, ενώ τα δικαιολογητικά εξετάζονται σε δεύτερο χρόνο, βάσει της δυνατότητας που παρέχει το αρ.18 του ν.2190/94, όπως ισχύει. (ΥΠ.ΕΣ. 9873/02.04.2018)

Επισημαίνεται ότι, για όλες τις ειδικότητες που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, πέραν των απαιτουμένων τίτλων σπουδών, θα πρέπει να ζητηθούν και προσκομισθούν οι προβλεπόμενες άδειες από τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της διασφάλισης της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους και προς αποφυγήν πάσης φύσεως ατυχημάτων. (ΥΠ.ΕΣ. 9873/02.04.2018)