ΕΟΠΥΥ: 43 προσλήψεις για ένα χρόνο

0

O ΕΟΠΥΥ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φαρμακοποιούς και βοηθούς φαρμακείου σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για την κάλυψη αναγκών των κατωτέρω Διευθύνσεων του Οργανισμού και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΡΙΘΜΟΣΘΕΣΕΩΝΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (Κεντρική Υπηρεσία Μαρούσι)5ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (Κεντρική Υπηρεσία ΤΕΕΣ – Ταύρος)7ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Κεντρική Υπηρεσία (Πεύκη)1ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΥΠΕΔΥΦΚΑ (Αθήνα)3ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ)2ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΚΥΖΗ)1ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ1ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ)1ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)1ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β’ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ)1ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΡΕΝΤΗ)1ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΥΠΕΔΥΦΚΑ(Θεσσαλονίκη)2ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ)1ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΕΥΟΣΜΟΥ)

1ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΥ)

1ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ1ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

1ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ)

1ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΛΕΣΒΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)1ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΣΥΡΟΥ)

1ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΗΛΕΙΑΣ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΠΥΡΓΟΥ

1ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

1ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΣΕΡΡΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ)1ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ1ΠΕΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΠΕΔΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΚΥΖΗ)1ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΠΕΔΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)1ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΠΕΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ)1ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΠΕΔΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΕΥΟΣΜΟΥ)

1ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΠΕΔΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΥ)

1ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ43

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ:

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού φαρμακείου ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Βοηθού φαρμακείου.

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών.
  2. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ομιλούν και γράφουν την ελληνική γλώσσα.
  3. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την περιουσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς για οποιαδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Να μην είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

Να μην έχουν, λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί ή στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος για συνεργασία, για την απόδειξη των ανωτέρω θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου.

  1. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.
  2. Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στην Δ.Ο.Υ ως επιτηδευματίες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το σχετικό έντυπο αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους, θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην ταχυδρομική διεύθυνση Αποστ. Παύλου 12, Τ.Κ 151 23 Μαρούσι.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων θα κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και έως τρεις επιλογές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δώδεκα (12) ημέρες και ορίζεται από 15/07/2019 έως και 26/07/2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Έντυπο Αίτησης