Προκήρυξη για 258 μόνιμους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

0

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη νέα προκήρυξη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για 258 μόνιμες θέσεις στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας.

Στην εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιευτηκε ο πίνακας θέσεων που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998.

Συνολικά θα γίνουν επιπλέον σε δεκαοχτώ (18) προσλήψεις ως εξής: Αρχικά η προκήρυξη ειχε εγκριθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης με την προηγούμενη Κυβρενηση, ωστόσο την εποπτεία για τα καταστήματα κράτησης την έχει πλέον το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η κατανομή των προσόντων θα είναι 22 προσλήψεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 19 προσλήψεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 217 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δειτε αναλυτικά παρακάτω πως κατανέμονται οι θέσεις: 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης α) Κλάδος ΠΕ Σωφρονιστικός Ενηλίκων, θέσεις: οκτώ (8) β) Κλάδος ΠΕ Ιατρών, θέσεις: τρεις (3) γ) Κλάδος ΠΕ Οδοντιάτρων, θέσεις: μία (1) δ) Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων, θέσεις: τρεις (3) ε) Κλάδος ΠΕ Εγκληματολόγων, θέσεις: δύο (2) στ) Κλάδος ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, θέσεις: δύο (2) ζ) Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων, θέσεις: τρεις (3) 2. Κατηγορία ΤΕχνολογικής Εκπαίδευσης α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού, θέσεις: έξι (6) β) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέσεις: μία (1) γ) Κλάδος ΤΕ Μηχανικών, θέσεις: τρεις (3) δ) Κλάδος ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας, θέσεις: τέσσερις (4) ε) Κλάδος ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής, θέσεις: έξι (6) 3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, θέσεις: έξι (6) β) Κλάδος ΔΕ Τεχνικού, θέσεις: τέσσερις (4) γ) Κλάδος ΔΕ Οδηγών, θέσεις: τρεις (3) δ) Κλάδος ΔΕ Νοσηλευτικής, θέσεις: δύο (2) ε) Κλάδος ΔΕ Φύλαξης, θέσεις: εκατόν τρεις (103) στ) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης, θέσεις: ενενήντα οκτώ (98) Από τις προσλήψεις θα προκληθεί σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ετήσια δαπάνη ύψους 3,7 εκατ. ευρώ περίπου.