Προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Αττικής

0

Προσλήψεις επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 με τίτλο «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» του έργου με τίτλο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΦΑΣΗ Α΄» στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020», που υλοποιείται με τη μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανός 16, Αθήνα 105 55, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, (τηλ. επικοινωνίας 210 3213571), εντός προθεσμίας (5) εργάσιμων ημερών (09:00 -13:00), που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (δηλ. από Δευτέρα 09-09- 2019 έως και Παρασκευή 13-09-2019).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο αυτών, κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στη διεύθυνση: [email protected]), εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕ Αρχαιολόγος με εμπειρία σε έργα/μνημεία προϊστορικής-κλασικής περιόδου 1 ΔΕ Ειδικευμένος Εργατοτεχνίτης σε αρχαιολογικά έργα 1 Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης σε αρχαιολογικά έργα 1 5 Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (άρθ. 20παρ. 7 του Ν.2738/1999).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε εδώ την προκήρυξη