Το ΑΣΕΠ προσλαμβάνει υπαλλήλους για το κτήριό του…

0

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, με 5ωρη ημερήσια απασχόληση, ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για την φύλαξη του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΑΣΕΠ που εδρεύει στο νομό Αττικής, βάσει της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωσης με αριθ. πρωτ.: 965/2019/ΕΣΕ/10-7-2019 (ΑΔΑ: ΨΑΙΒ6Η6-ΞΔΒ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ), ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Πουλίου 6,  Τ.Κ.:11523, Αμπελόκηποι – Αθήνα υπόψιν κ.κ Νικολάου Ανδριανάκη (τηλ. επικοινωνίας 2131319108) ή Ιωάννας Σκολαρίκου (τηλ. επικοινωνίας 2131319156) ή Αγορής Παπακωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας 2131319162).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 21/8/2019 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 30-8-2019 ημέρα Παρασκευή.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠθα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.