Το Μουσείο Ακρόπολης κάνει προσλήψεις

0

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 25 νέων υπαλλήλων στο Μουσείο Ακρόπολης.

Συγκεκριμένα, ζητείται προσωπικό μίας μόνο ειδικότητας: ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Ιnfo

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,(οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08.30 μέχρι τις 13.30) είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 9000 900, εσωτ. 418 & 419).

H σχετική προκήρυξη

ΩΦΩΞ469ΗΤ0-ΒΑ4