Προσλήψεις δύο εργατών από τη ΔΕΗ

0

Η ∆ιεύθυνση Παραγωγής Νησιών της ΔΕΗ, ανακοίνωσε οτι θα προσλάβει έκτακτο ημερομίσθιο ανειδίκευτο προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών. Πιο συγκεκριμένα ο οργανισμός θα προσλάβει δύο άτομα. Ένα για το Συνεργείο Συντήρησης Επισκευής και Αποκατάστασης Βλαβών Ασπροπύργου που βρίσκεται υπό την εποπτεία του Τομέα Συντήρησης και ένα για τον Τομέα Υλικού Προμηθειών στην 2301 Αποθήκη Ασπροπύργου, της ∆ΠΑΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι τις 07/01/2020 και ώρα 13:00, να υποβάλλουν την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση, στη Γραμματεία του Τομέα Ανθρώπινου ∆υναμικού & ∆ιοικητικής Μέριμνας της ∆ΠΑΝ (Λ. Συγγρού 112, Κουκάκι), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα στοιχεία τους.

Την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση, θα την προμηθευτείτε από τη Γραμματεία του Τομέα Ανθρώπινου ∆υναμικού & ∆ιοικητικής Μέριμνας στην ανωτέρω ∆ιεύθυνση.