Ferrari Club Passione Rossa | «Απόβαση» 30 Ferrari στο Μεγάλο Λιμάνι | φωτο | video

(ÎÝíç äçìïóßåõóç) Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá áðü ôçí åðßóçìç ðáñïõóßáóç ôïõ Ferrari Club Passione Rossa óôï ðÜñêéíãê ôïõ ÃçðÝäïõ «Ãåþñãéïò ÊáñáúóêÜêçò» óôïí ÐåéñáéÜ, ôçí ÊõñéáêÞ 19 Óåðôåìâñßïõ 2021. Óôç óçìáíôéêÞ åõêáéñßá áíÜäåéîçò ôçò ÁôôéêÞò êáé óôç óõìâïëÞ ôÝôïéïõ åßäïõò ðñùôïâïõëéþí ãéá ôçí åíßó÷õóç ôçò åîùóôñÝöåéáò áíáöÝñèçêå ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÁôôéêÞò Ã. Ðáôïýëçò êáôÜ ôï ÷áéñåôéóìü ôïõ óôçí åðßóçìç ðáñïõóßáóç ôïõ Ferrari Club Passione Rossa óôï ðÜñêéíãê ôïõ ÃçðÝäïõ «Ãåþñãéïò ÊáñáúóêÜêçò» óôïí ÐåéñáéÜ. Íá óçìåéùèåß üôé ôï ìåãáëýôåñï êáé ðéï äçìïöéëÝò Club éäéïêôçôþí áõôïêéíÞôùí FERRARI ôçò Éôáëßáò, «PASSIONE ROSSA» Þñèå ãéá ðñþôç öïñÜ óôïí ÐåéñáéÜ. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá äñÜóç åîùóôñÝöåéáò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìå ôç óôÞñéîç êáé ôç óõíåñãáóßá ôïõ ÄÞìïõ ÐåéñáéÜ êáé ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò. Óôü÷ïò ôçò «áðüâáóçò» ôùí 30 Ferrari óôïí ÐåéñáéÜ Þôáí íá ôïðïèåôçèåß ç ðüëç êáé óõíïëéêÜ ç ÁôôéêÞ øçëÜ óôïí ÷Üñôç ôùí ôïõñéóôéêþí ðñïïñéóìþí, óå Ýíáí áêüìç ôïìÝá, áõôüí ôïõ ìç÷áíïêßíçôïõ áèëçôéóìïý. Óôçí åêäÞëùóç ðáñüíôåò Þôáí, åêôüò áðü ôïí ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ÁôôéêÞò Ã. Ðáôïýëç êáé ôïí ÄÞìáñ÷ï ÐåéñáéÜ Ã. Ìþñáëç, ï Õöõðïõñãüò Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý Ë. ÁõãåíÜêçò, ç Õöõðïõñãüò Ôïõñéóìïý Ó. Æá÷áñÜêç, ç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ÐåéñáéÜ Ó. ÁíôùíÜêïõ, ÁíôéäÞìáñ÷ïé êáé ðáñÜãïíôåò ôïõ Ferrari Club, ê.á.. ÄåõôÝñá 20 Óåðôåìâñßïõ 2021. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ /STR
0

Γ. Πατούλης: «Στηρίζουμε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην εξωστρέφεια και στην ανάδειξη της Αττικής ως τουριστικού προορισμού»

Στη σημαντική ευκαιρία ανάδειξης της Αττικής και στη συμβολή τέτοιου είδους πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας αναφέρθηκε χθες ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης κατά το χαιρετισμό του στην επίσημη παρουσίαση του Ferrari Club Passione Rossa στο πάρκινγκ του Γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στον Πειραιά.

Να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο και πιο δημοφιλές Club ιδιοκτητών αυτοκινήτων FERRARI της Ιταλίας, «PASSIONE ROSSA» ήρθε για πρώτη φορά στον Πειραιά. Πρόκειται για μια δράση εξωστρέφειας που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη και τη συνεργασία του Δήμου Πειραιά και της Περιφέρειας Αττικής. Στόχος της «απόβασης» των 30 Ferrari στον Πειραιά ήταν να τοποθετηθεί η πόλη και συνολικά η Αττική ψηλά στον χάρτη των τουριστικών προορισμών, σε έναν ακόμη τομέα, αυτόν του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Στην εκδήλωση παρόντες ήταν, εκτός από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και τον Δήμαρχο Πειραιά Γ. Μώραλη, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λ. Αυγενάκης, η Υφυπουργός Τουρισμού Σ. Ζαχαράκη, η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σ. Αντωνάκου, Αντιδήμαρχοι και παράγοντες του Ferrari Club, κ.α..

Η δράση η οποία διοργανώθηκε από το Δήμο Πειραιά και τη Περιφέρεια Αττικής, υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της Media World Advertising και της Active Media, ενώ την υποστήριξη τους παρείχαν η ΠΑΕ Ολυμπιακός, το Λιμεναρχείο Πειραιά, η Ελληνική Αστυνομία και ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς. Tο ταξίδι από και προς την Ιταλία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Superfast Ferries – Anek Lines. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.