Μποναμάς με επιστροφή του τέλους επιτηδεύματος

0

Σύμφωνα με μια εγκύκλιο-έκπληξη, η εφορία αναμένεται να στείλει το δικό της «μποναμά» με επιστροφή του τέλους επιτηδεύματος σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, τη δυνατότητα επιστροφής, και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, του τέλους επιτηδεύματος από φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν προβεί σε εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών παρέχει πλέον η ΑΑΔΕ, ορίζοντας τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής του τέλους που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως από το έτος 2012 και μετά. Ωστόσο, υπάρχει διάκριση και διαφορετική μεταχείριση εφόσον η εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών έγινε προ του 2014 ή μετά.

Σημαντική κρίνεται η παράγραφος της εγκυκλίου σύμφωνα με την οποία οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν αίτημα επιστροφής του τέλους επιτηδεύματος, αλλά αυτό απορρίφθηκε καλούνται να υποβάλουν ξανά αίτημα επιστροφής.

Ειδικότερα η εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ αναφέρει πως, εφόσον έχει γίνει δεκτή από τη φορολογική διοίκηση η εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών, το νομικό πρόσωπο και η νομική οντότητα έχουν πάψει να υφίστανται από την ημερομηνία διακοπής εργασιών και ως εκ τούτου δεν νοείται η επιβολή τέλους επιτηδεύματος.

Ως εκ τούτου, στην περίπτωση εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών με αναδρομική ημερομηνία, το τέλος επιτηδεύματος πρέπει να επιβάλλεται μόνο για τον χρόνο (μήνες) άσκησης επιτηδεύματος και μέχρι την ημερομηνία της αποδεδειγμένης διακοπής εργασιών που έγινε αποδεκτή από τη Δ.Ο.Υ. και τα τέλη επιτηδεύματος που έχουν βεβαιωθεί από την ημερομηνία αυτή και μετά θα πρέπει να διαγράφονται εφόσον έχει υποβληθεί σχετική αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Αυτά ισχύουν και για τη διαγραφή τέλους επιτηδεύματος των φυσικών προσώπων, όπως άλλωστε έχει ήδη γίνει δεκτό με τις οδηγίες που παρασχέθηκαν με τα έγγραφα ΔΕΑΦ Α 1109267 ΕΞ 2016/15-72016 και ΔΕΑΦ Α 1019600 ΕΞ 2018/1-2-2018, πράγμα που ισχύει και για τα οικονομικά έτη 2014 και προηγούμενα, καθώς δεν νοείται επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε μη επιτηδευματία.