Αλλαγές στα κοινωνικά επιδόματα

0

Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. ο νόμος του Υπουργείου Εργασίας με τις αλλαγές στα κοινωνικά επιδόματα. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προβλέπονται τροποποιήσεις στο επίδομα στέγασης, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, ενώ εισάγεται το επιδομα γέννησης. Πιο συγκεκριμένα:

· Από 1.1.2020 θεσπίζεται επίδομα γέννησης ύψους €2000 για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, εφόσον η μητέρα του ή ο πατέρας του ή το έτερο πρόσωπο, που ασκεί την επιμέλειά τους, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια και έχει την ιδιότητα:

– Έλληνα πολίτη,

– Ομογενούς αλλοδαπού που διαθέτει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς,

– Πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– Πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή πολίτη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας,

– Πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία δώδεκα έτη πριν από το έτος γέννησης του παιδιού.

Κατ’ εξαίρεση, για τα παιδιά που θα γεννηθούν στην Ελλάδα τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023, το επίδομα χορηγείται στην περίπτωση που η μητέρα τους, ως πολίτης τρίτης χώρας της παρούσας περίπτωσης, διαμένει μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια από το έτος 2012 και μετά.

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα €40.000.

· Για το επίδομα στέγασης, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που στο νοικοκυριό υπάρχουν ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση, απο τη μία της εγγραφής τους σε σχολείο, από την άλλη της πραγματικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν είναι υποχρεωμένο να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Η διάταξη αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή από το σχολικό έτος 2020-2021. Ο δικαιούχος του επιδόματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν από την υποβολή της αίτησης, κάτι που αποδεικνύεται από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά ή από κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό.

· Αναφορικά με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (που μετονομάζεται σε Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) προβλέπεται ότι σε περίπτωση που στο νοικοκυριό υπάρχουν ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση, από τη μία της εγγραφής τους σε σχολείο, από την άλλη της πραγματικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν έχει την υποχρέωση να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Η διάταξη αυτή θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2020-2021.

Ακόμα, ο ίδιος νόμος προβλέπει τα παρακάτω:

· Η πληρωμή των επιδομάτων, παροχών, οικονομικών και εισοδηματικών ενισχύσεων του ΟΠΕΚΑ θα πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα (όχι κάθε δίμηνο όπως ισχύει με το επίδομα τέκνων).

· Το επίδομα μακροχρόνια άνεργου καθίσταται αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται για οποιαδήποτε οφειλή, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ. Α. α’ και β’ βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα ή στα εισοδηματικά όρια για τη χορήγησή της.

· Κατ’ εξαίρεση, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ίδρυση έως τεσσάρων νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης έως τις 31.12.2020.