Οι αργίες και ημιαργίες σε Δημόσιο και Τοπική Αυτοδιοίκηση

0

Οι αργίες και οι ημιαργίες στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση ενδιαφέρουν όχι μόνο τους εργαζόμενους αλλά και το κοινό που θέλει να γνωρίζει ποιες ημέρες δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ 11 της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος, εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 299/30.12.1980 ΦΕΚ (τεύχος Α’), και κυρώθηκε με το Ν. 1157/1981, ορίστηκαν ως αργίες:

Η 25η Μαρτίου, η 28η Οκτωβρίου, η πρώτη του έτους, τα Θεοφάνεια, η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, του Αγίου Πνεύματος, της Κοίμησης της Θεοτόκου (15 Αυγούστου), η πρώτη και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων και οι Κυριακές.

Ως ημιαργίες καθορίζονται:

Η παραμονή των Χριστουγέννων, η παραμονή του Νέου έτους.

Στις ημιαργίες η εργασία διακόπτεται επί πενθημέρου εβδομάδος εργασίας την 13η μεταμεσημβρινή ώρα ή την 12η μεσημβρινή ώραν, εφ’ όσον δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία. (περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 1 της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο παράγραφο 3 του Ν. 1157/81.

Η μεταξύ δύο αργιών μοναδική εργάσιμη ή ημιεργάσιμη ημέρα δύναται να ορίζεται ως ημέρα αργίας με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με αντίστοιχη μείωση προηγουμένων ή επομένων ημιαργιών. (άρθρο 1 παρ 11 της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 299/30.12.80 τεύχος Α‘)

Ουσιαστικά, στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ, στις ημιαργίες το ωράριο διακόπτεται δύο ώρες πριν τη λήξη της βάρδιας.